söndag 6 mars 2011

Pension - med avdragsrätt eller utan?

Vi ska precis bestämma oss för hur vi ska placera våra pensionssparande. Många kanske inte tänker på pensionen eftersom den känns ganska avlägsen, men för att kunna få råd med en bra pension tror jag att det är vikigt att man på ett eller annat sätt sparar i tid.

Det finns tre olika typer av pensionssparande:
  • Indivduellt pensionssparande
  • Fondförsäkring
  • Traditionell försäkring
Gemensamt för dessa tre är:
> de är avdragsgilla upp till ett viss belopp per år beroende på inkomst
> man betalar årlig avkastningsskatt (schablonskatt, för närvarande 0,41%)
> utbetalningen kan tidigast ske det året man fyller 55 år
> utbetalningarna måste minst fördelas på fem år
> vid utbetalning får man betala inkomstskatt

Individuellt pensionssparande (IPS) innebär att man själv placerar pengarna och kan byta placering, exempelvis mellan olika aktier och fonder. Istället för skatt som realiseras vid eventuella utdelningar och liknande betalar man årligen en avkastningsskatt, för närvarande 0,41%. Detta typ av sparande tillsammans med fondförsäkringen är främst till för dem som mer aktivt vill kunna påverka sin avkastning. Till skillnad från fondförsäkringen samt den traditionella försäkringen innefattar detta sparande inte någon typ av försäkring.


Fondförsäkring innebär att sparandet är koncentrerat till olika fonder som sköts av fondförvaltare. Man kan emellertid själv välja vilka fonder man vill placera sparandet i. Premiepensionen är placerad på detta sätt. Det finns vissa typer av fondförsäkringar som garanterar en viss del av insatt kapital och man minimerar på detta sätt risken men dessa typer av fondförsäkringar är dock ganska få. När man väljer fonder är det viktigt att även se till de avgifter som respektive fond har.

I en traditionell försäkring väljer istället förvaltaren hur pengarna ska placeras samtidigt som man har en viss garanterad avkastning på pengarna. Man får en viss garanterad månatlig summa så länge man lever. Detta innebär även att man måste teckna ett efterlevandeskydd för att pengarna efter försäkringstagarens död ska betalas till dennes arvingar, vilket också gäller för fondförsäkringen.  

Ett alternativ till de avdragsgilla pensionssparandet är kapitalförsäkringen. Denna är inte avdragsgill och beskattas med en avkastningsskatt som för närvarande är 0,75 %. Det är inte endast avkastningen som beskattas utan hela innehavet per den 31/12 varje år. Detta innebär att tar man ut pengarna innan detta datum utlöses ingen skatt alls. Den utlöser ingen inkomstbeskattning då den betalas ut och man kan själv välja när utbetalningarna ska ske samt storleken av dessa. Denna typ av sparande är precis som IPS samt fondförsäkringen för den som aktivt vill påverka sin avkastning. Fördelen är att pengarna inte är låsta som de är i de andra typerna av sparande och att man på så sätt i värsta fall kan använda pengarna som "reservernas reserv". Eftersom detta typ av sparande inte är avdragsgillt så får man inte ränta på ränta på de pengar som man annars skulle sluppit att betala i skatt. Skattekrediten är en av fördelarna med de avdragsgilla pensionssparandet.

Om man försöker göra en jämförelse mellan IPS och en kapitalförsäkring så kommer man fram till att det endast är på kort sikt som en kapitalförsäkring är mer lönsam än ett individuellt pensionssparande eller om man realiserar större vinster. Om man ska kunna jämföra de båda alternativen så måste man egentligen utgå ifrån att man i det senare alternativet har en skattekredit som man får ränta på ränta på fram tills den dagen utbetalningarna börjar ske då skatten betalas. På en period på 30 år är de bägge alternativen ganska lika om man utgår från att avkastningen är densamma och att man placerar 30 % mer i en IPS. Men man kan i och för sig aldrig veta hur stor skattesatsen är när man väl ska ta ut pengarna den skulle kunna vara såväl högre som lägre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar